حجاب

تاریخ 2010/7/10 16:20:00 | عنوان: کتابخانه ی الکترونیکی

تصویر اصلی
در این بخش یکی از سروده های استاد عالیقدر الحاج عبدالرحمن آخوند تنگلی را قرار دادیم. موضوع این شعر بسیار زیبا، اهمیت حفظ حجاب بوده و در قالب مخمس سروده شده است.
بی تقوالر مدام بولر بی حجاب

عیال دوغن اُنس برنگ ثوذلرا
یشمق آیلاب پرده چکنگ یذلرا
شریعتنگ دستوری در ثذلرا
چرغت برنچکلی بولنگ باحجاب
بی تقوالر مدام بولر بی حجاب

اسلام بیرغندن ابد ارنمانگ
حجاب آیرب نامحرم گا گورنمانگ
اوین اویناب خلق اوندا گرنمانگ
ادب اکرام بلن بولغن باحجاب
بی حیاء لر مدام بولر بی حجاب

حجاب ثننگ اَصل نَسلنگ بلدرر
ایل اچندا آبرینگ غلدرر
بدکار لرنگ بغرن یقب اولدرر
اونگا گورا بولغن مدام باحجاب
بی شرم لر مدام بولر بی حجاب

بیک طنگرینگ بیرق لرن بکلگل
آتانگ اننگ آیدن لرن حقلغل
سنگین بولب اصالتنگ ثقلغل
حیاء شرم بلن بولغن باحجاب
بی عفّت لر مدام بولر بی حجاب

اورتگل لک آبرای در بلثنگذ
هر یغدی دا دین دستورنا گلثنگذ
وعظ اشدب پند نصیحت آلثنگذ
توبه ایلاب بولغن مدام باحجاب
بی عقل لر مدام بولر بی حجاب

فساد تبلیغ لرا غُلق آثمغل
جازلی طویا آیق لرنگ بثمغل
غاشِنگ غِرقِب ثچ لرنگی کثمگل
صوفی بولب بولغن مدام باحجاب
بی وفاء لر مدام بولر بی حجاب

ثواب مجلسندن اصل غَچمغل
فساد طویا ابد پولنگ ثچمگل
ماتور منب اینجک لنگی آچمغل
جوراب گیب بولغن مدام باحجاب
بی صفاء لر مدام بولر بی حجاب

حیاء شرم بلن خلق دن آرتَوَر
اتا انا ار اِیشندا یورتور
عقلنگ بولثا عورتنگی اورتور
عفّت اثلاب بولغن مدام باحجاب
بیهوده لر مدام بولر بی حجاب

خاتون بُولن هوکمان اورتر غُلغی
بوین غرثق هم دا گوث بِلَگی
مستور بولمق اصیل لرنگ دلگی
اورتگ بلن بولغن مدام باحجاب
بی اصیل لر مدام بولر بی حجاب

عفّت لک دا بولر ثننگ خَلاصِنگ
عبادت گا بِتَولِندِر اخلاصنگ
مدل دیب دار تِکِنمَا لباسنگ
گینگ گیب بولغن مدام باحجاب
بی تمیزلر مدام بولر بی حجاب

اصیل خاتون گینگ اوذین گیّان در
غیذلرنا حیالی بُول دیّان در
عقلی بولن حجابنگی ثویّان در
اوننگ اچن بولغن مدام باحجاب
بی عدالت مدام بولر بی حجاب

تقوا بولب حقیقت نی طبمیان
غاین انا غاین اتا ثثن غبمیان
یگرنجی در عورتنی یبمیان
ثچی اورتب بولغن هوکمان باحجاب
بی دیانت مدام بولر بی حجاب

عقلی سبُک ینگل یَلفی بولمغل
اَربَد سی دی فِلم لرا نظر ثلمغل
قرآن اوقیب جمعه لردن غالمغل
اَوِد آلب بولغن مدام باحجاب
بی شریعت مدام بولر بی حجاب

عبدالرحمن آخوند تنگلی
چهارشنبه 21/1/1387نوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=392