شمایل مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و سلم

تاریخ 2011/7/2 14:00:00 | عنوان: روایات و حکایات منتخب

تصویر اصلی
شمایل مبارک حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم
حضرت علی رضی الله عنه چنین توصیف میکنند: «هرگز پیامبر خدا بدگو نبوده و زبان به سخن زشت و ناپسند نگشوده و بیهوده در بازار گردش نکرده و جواب زشت و ناپسند را به زشت و ناپسند نمیداد و در مقابل گذشت نموده و از آن چشم پوشیده است. ابدا چیزی را نزده مگر در راه خدا، نه خادمی را زده و نه زنی را، هرگز ندیده ام که در جایی از روی ظلم پیروز شده باشد. ابدا در صدد انتقام از کسی بر نیامده است مادامیکه به محارم خدا بی احترامی نکرده باشند و اگر کسی به محارم خدا بی احترامی کرده باشد در اینصورت بشدت خشمگین میشد. هر وقت به خانه میرفت مثل مردم عادی برخورد کرده، لباس خود را خود پاک و تمیز میکرد. گوسفند را میدوشید و سایر کارهای خود را شخصا انجام میداد. همیشه و در هر حال حتی برخاستن و نشتن به یاد خدا بود و هرگاه به میان قومی میرفت در پایین مجلس مینشست و به این نیز امر میکرد. به هر یک از کسانیکه در مجلسش بودند به یک اندازه محبت میکرد تا کسیکه در پهلویش نشسته گمان نکند که دیگری در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم از او محبوبتر است.
کسیکه با او همنشین میشد و یا به او نیازی داشت صبر میکرد آنکس خود جلسه را ترک کند و کسیکه از او چیزی میطلبید او را رد نمیکرد مگر اینکه نیازش برآورده شود. اخلاق نیک و رفتار پسندیده اش در میان مردم نمونه و بی نظیر بود او برای مردم پدری مهربان بود و مردم در نزد او حقوق یکسانی داشتند. مجلس حضرت، مجلس علم و دانش و حیا و ادب و صبر و متانت و امانت و صداقت بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم جوانمردترین، نیکوترین، صادق ترین، خونگرم ترین مردم بود. کسیکه ناگهانی و رو در رو او را میدید، هیبت و دهشت سر تا پای وجودش را فرا میگرفت. هر کس بمنظور آشنایی با او اختلاط میکرد او را دوست میداشت. در خاتمه میگویند: نه قبل از آن حضرت و نه بعد از آن حضرت کسی را مانند او ندیده ام.


براء بن عازب رضی الله عنه روایت میکند: رسول الله صلی الله علیه و سلم قامتی متوسط داشت او را در لباسی مایل به قرمز دیدم که ابدا کسی را شیرین جمالتر از او ندیده بودم. ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند: رسول الله صلی الله علیه و سلم قامتی میانه، مایل به بلندی داشت و رنگ سفید و شانه های وسیع و گشاد داشت. ریش مبارکش سیاه و دندانهایش مرتب و مژه چشمان مبارکش بلند بود. باز ابوهریره رضی الله عنه میفرماید: مانند حضرت را تا کنون ندیده ام و نخواهم دید. انس رضی الله عنه روایت میکند: هیچ دیبا و حوری را لمس نکرده ام که از کف دست مبارک حضرت نرمتر باشد و هیچ بوی خوشی را استشمام نکرده ام که از بوی خوش وجود مبارک رسول الله خوشبوتر باشند.


برخی از توصیه های رسول اکرم به جوانان
1ـ به خدا و رسولش و به معتقدات اسلامی ایمان راسخ داشته باشید، به بهشت خواهید رفت 2ـ از ناپاکیهای ظاهری و باطنی پرهیز کنید تا پاکیزه باشید 3ـ ازدواج کنید و تنبلی و بیکاری را کنار بگذارید 4ـ به نماز پایبند باشید و خانواده خود را پایبند کنید 5ـ زکات مال خود را اداء کرده و انفاق نمایید 6ـ روزه ی فرض را ادا کنید و خود را به گرفتن روزه نفل عادت دهید 7ـ حج و عمره بجا آورید و به زیارت مدینه منوره بروید 8ـ در راه خدا به حق جهاد کنید 9ـ دانش بیاموزید و قرآن را تلاوت کنید 10ـ به تجارت و کشاورزی روی آورید و حرفه ای بیاموزید و از فریب و خیانت و احتکار بپرهیزید 11ـ از فحشا اجتناب کنید و از حدود و مرز های الهی تجاوز نکنید 12ـ اخلاق پسندیده و نیکو داشته باشید و نیکوکاری و اعمال صالح را پیشه کنید 13ـ به پیشگاه خداوند صادقانه توبه کنید و از کارهای زشت دست بر دارید 14ـ هرگز با قوانین اسلام مخالفت نورزید 15ـ به زندگی ساده عادت کنید و بر خدا توکل کنید 16ـ راستی و درستی را پیشه کنید و از حیله و نیرنگ خودداری نمایید 17ـ با خویشاوندان نیکی کنید و پیوند خویشاوندی را مستحکم نگه دارید 18ـ حق همسایه و نیازمندان و بینوایان را اداء کنید 19ـ به وسیله خدمت به پدر و مادر، راه ورود به بهشت را بر خود همواره سازید.


گردآورنده: اسماعیل وردینوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=522