مصوبه اول: حاجت اصلی

تاریخ 2011/11/5 1:50:00 | عنوان: مصوبات دارالافتاء عرفان آباد

تصویر اصلی
(سؤال) 1ـ کامیون تریلی، مغازه و تراکتور برای کسب درآمد، آیا در همه ی اینها زکات وجود دارد؟ آیا آنها حاجت اصلی محسوب میشوند؟ 2ـ کسانیکه بیش از یک خودروی شخصی را مالک هستند و همه ی آنها را مورد استفاده قرار میدهند، آیا چند دستگاه از آنها از جمله ی حاجت اصلی محسوب میشوند؟
مصوبات دار الافتاء حوزه علمیه عرفانیه عرفان آباد
مورخ 20/6/1390 روز یکشنبه

1ـ کامیون تریلی، مغازه، تراکتور و امثال آنها که منبع درآمد هستند. هرگاه درآمد آن برای خود و خانواده ی وی کفایت نکرده و درآمد حاصله ی آن برای مخارج زندگی وی مکفی نباشد، جزو حاجت اصلی وی محسوب شده و در صورتیکه هیچ سرمایه ای جز آن در دست نداشته باشد، میتواند زکات اموال مردم را دریافت نماید. اما اگر درآمد حاصله از آن، برای زندگی وی مکفی بوده و مخارج زندگی وی و خانواده اش را تأمین نماید، در اینصورت از جمله ی حاجت اصلی محسوب نشده و در زمره ی آلت الحرفة و آلت الصناعة قرار میگیرد. لذا با آنکه از خود آن وسائل هیچگونه زکاتی واجب نبوده، اما در صورت نبود هیچ سرمایه ای جز آن، بخاطر اینکه این وسائل نصاب حرمان الزکاة را ایجاب مینمایند، مالک آن نمیتواند زکات اموال مردم را دریافت نماید.

2ـ کسیکه دارای وسائل و خودروی شخصی زیادی است و همه ی آنها به نوعی به استفاده ی خود آن شخص یا افراد خانواده ی وی قرار میگیرد، در اینصورت یک خودروی شخصی قطعاً از جمله ی حاجت اصلی وی محسوب شده و ما بقی از جمله ی حاجت اصلی وی محسوب نمیشود. اما در مورد باقیمانده ی خودروهای شخصی وی، هرگاه در صورت نبود آنها، زندگی و معیشت وی و خانواده ی ایشان دچار مشکل شده و اختلال و نارسایی را در روند عادی زندگی وی ایجاد کند، در اینصورت همان اندازه که ما یحتاج خود و اهل خانواده ی خود را تأمین سازد، از جمله ی حاجت اصلی وی محسوب شده و ما بقی آن، ما زاد بر حاجت اصلی وی به شمار خواهد آمد. والسلامنوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=559