مصوبه ی پنجم: اخذ مخارج درمان والدین از ماترک ایشان

تاریخ 2012/11/3 11:00:00 | عنوان: مصوبات دارالافتاء عرفان آباد

تصویر اصلی
سؤال: فرزندی، به هنگام مریضی پدر، وی را به دکتر برده و جهت مدارای وی متحمل مخارجی شده است. آیا وی میتواند پس از فوت پدر و قبل از تقسیم ترکه ی وی، مخارج مداوای پدر خود را دریافت نماید؟

مصوبه پنجم دارالافتاء عرفان آباد در نشست چهاردهم مورخ 16/7/1391
جواب: هرگاه از سوی پدر، دستور یا درخواستی مبنی بر بردن دکتر و متحمل شدن مخارج مداوای وی صادر شده باشد، آن فرزند میتواند قبل از ترکه ی اموال پدر مرحوم خود، مخارج صرف شده برای مداوای پدر خود را دریافت نماید. اما اگر هیچگونه درخواستی از سوی پدر مبنی بر بردن به دکتر و تحمل مخارج مداوای وی صادر نشده باشد، در اینصورت تمامی مخارج وی تبرّع شده و هیچگاه نمیتواند مخارج صرف شده برای مداوای پدر را از مال متروکه ی پدر و قبل از تقسیم آن فی ما بین ورثه دریافت نماید. هدایة ج 1 ص 124 ـ فتاوی تنقیح حامدیة ج 1.نوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=660