سخاوت

تاریخ 2013/8/3 14:50:00 | عنوان: روایات و حکایات منتخب

تصویر اصلی
نعمان بن ثابت امام ابوحنیفه رحمة الله علیه فردی سخی و همیشه در فکر مستمندان بود، هیچ سائلی را دست خالی بر نمیگرداند. حسین بن علی بن حسین بن علی میفرماید: شخصی سخی تر از امام اعظم ابوحنیفه رحمة الله علیه سراغ ندارم. امام ابوحنیفه رحمة الله علیه مدّت ده سال مخارج ابو یوسف را تأمین کرد و به او درس میداد، وی عادت داشت که هنگام عید برای دوستان و بستگانش هدایا میفرستاد و مخارج عروسی جوانان مستمند را از جانب خود تأمین میکرد. اگر چیزی برای خود میخرید برای مشایخ و همسایگان نیز همان چیز را میخرید و آن سودی که از تجارتش میبرد همه را برای علما و طلاّب صرف میکرد. شقیق بن ابراهیم میگوید:
روزی با امام ابوحنیفه همراه بودم که وی برای عیادت مریضی میرفت ناگاه دیدیم که شخصی از دور خود را از او پنهان داشت و این راه ترک نموده و راهی دیگر انتخاب کرد تا با امام ابوحنیفه برخورد نکند. چون وی را دید صدا زد و گفت: به مسیر خود ادامه ده چرا راهت را تغییر دادی؟ آن شخص شرمنده شد و همان جا توقّف نمود، چون امام ابوحنیفه رحمة الله علیه پیش او رسید فرمود: چرا مسیر خود را تغییر دادی؟ آن شخص در پاسخ گفت: من مبلغ ده هزار درهم به تو بدهکارم و از وقت پرداخت آنها مدّت مدیدی گذشته و پول هم ندارم، اکنون از دیدن تو شرمنده شدم. وی فرمود: همه را به تو بخشیدم، زین پس از من پوشیده نشو، و از این که این ناراحتی از جانب من به تو رسیده پوزش میطلبم.

برگرفته شده از زندگی نامه امام اعظم ابوحنیفه رحمة الله علیه.
گردآورنده: عبدالرحیم آتاباینوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=728