حمکت ازدواج

تاریخ 2015/2/1 2:20:00 | عنوان: روایات و حکایات منتخب

تصویر اصلی
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند: «شِرارُکُم عُزَّابُکُم و رَکعَتَانِ مِن مُتأهِّلٍ خَیرٌ من سَبعِینَ رَکعةً مِن غیر مُتأهلٍ» یعنی: مجردین و عزب ها از شرورترین انسانهاست و دو رکعت از فرد متأهل نیکوتر است از هفتاد رکعت فرد مجرد. بدانکه خداوند سبحانه و تعالی انسان را آفریده تا این زمین که تمام آنچه در او بوجود آمده برای استفاده انسان آباد سازد چنانچه در قرآن فرموده: «خَلَقَ لَکُم ما فِی الارض جَمِیعاً» یعنی خداوند تمام آنچه را که در زمین است برای نفع شما آفریده است و چون این حقیقت را دانستید میدانید که آباد ماندن زمین وجود انسان را تا زمانیکه عمر دنیا به آخر برسد لازم دارد و وجود انسان تا آخرین مهلت دنیا مستلزم توالد و تناسل و نگاه داشت نژاد انسانی است تا اینکه آفرینش زمین و آنچه در اوست عبث و بیفایده نباشد حاصل سخن اینکه عمارت دنیا موقوف بر وجود آدمی و وجود آدمی بر وجود نکاح موقوف است و این حکمت متضمّن حکمتهای دیگر و فایده های بسیاری است که بمنزله فروع برای این یک اصل مهم میباشد
زیرا عمارت دنیا بعوامل بسیاری نیازمند است یکی از آنها ازدیاد اولاد انسان است و هرگاه اولاد بسیار شود آباد ساختن دنیا و جامعه ی انسانی آسان میگردد زیرا کاری را که یک جماعت به او قیام مینمایند یکنفر به تنهائی نمیتواند از عهده آن کار برآید بنابراین بقای نسل انسانی و بسیار شدن آن برای عمارت دنیا ضروری است و چون حال انسان در زندگی مستقیم و روبراه نمیشود مگر وقتیکه امور خانه اش منظّم باشد و زندگی بر او گوارا نمیگردد مگر هنگامی که کار منزلش مرتب و مرفّه باشد و تدبیر و انتظام خانه و منزل حاصل نمیشود مگر بوجود زن که وظیفه ی خانه داری از خصوصیات او است.
شریعت اسلامی نکاح را مقرر فرموده تا حال مردم مستقیم و روبراه گشته جهان آبادان گردد و از اینجا دانسته میشود که مرد و زن در پیشبرد عمارت زمین دو شریک میباشند هر یک در آن عملی که به آن تخصص دارد از عملهای متفاوت اجتماعی فعالیت میکند و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند: که باید هر یک از شما سعی کند تا دلی سپاسگذار و زبانی ذکر گوی و همسری مؤمن و نیکوکار اختیار کند تا در امور اخروی یاور او باشد و دیگر اینکه آدمی طبعاً به آمیزش و موانست تمایل دارد و بدون تردید وجود همسر اندوه و هراسش را غالباً دور و غم و غصه اش را بشادی مبدّل ساخته او را در انتظام امور زندگی همکاری میکند، به اضافه تدبیر کارهای خانه داری که مهمترین پایه ی انتظامات زندگی است. همانا خداوند فرموده: «وَ خَلَقَ مِنها زَوجَها لِیَسکُنَ اِلَیها» یعنی همسر آدم را خداوند از وجود خودش آفرید تا با او آرام گیرد و این حکمت درباره ی اموری است که به انتظام امور عمارة جهانی تعلّق دارد. و اینجا حکمت دیگری است که به تربیت نفس و دور داشتنش از کارهای پست تعلّق میگیرد و اینک آنرا بیان میکنیم. شما میدانید که ناموس و آبرو را همگان محترم میشمارند و دریدن حرمت مردم بی شرمی و لکه عیب و ننگ است و همانا انسان ذاتاً و طبیعتاً بر آبرو و شرافت خود غیور آفریده شده بنابراین غالباً نکاح او را از نگریستن بشهوت در غیر منکوحه اش باز میدارد چونکه اگر این فضیلت را خلاف نماید از دو جهت ضرر متوجّه او میگردد یکی حاصل کردن ناکسی و پست فطرتی و دیگری ایجاد دشمنی بین او و کسی که بزنا و بدکاری آبرویش را خدشه دار کرده است و ایجاد دشمنی چنانچه واضح است نظام عالم را بخلل میاندازد و همانا پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی فرموده اند: اِذَا تَزَوَّجَ العَبدُ فَقَد اِستَکمَلَ نِصفُ الدِّینِ فَلیَتَّقِ اللهَ فِی النِّصفِ الباَقِی. که ترجمه اش اینست: کسیکه زن بنکاح گرفت نصف دینش را حفظ کرد و در نصف دیگر دینش باید از خدا بپرهیزد و حدیث دیگری نیز به این مضمون فرموده اند: «ای گروه جوانان هر کس از شما استطاعت منزل و نفقه ی زن را دارد باید ازدواج کند زیرا ازدواج قویترین باز دارنده چشم است از نگاه کردن نامحرم و محکم ترین حفاظت کننده ی عورت است از ارتکاب عمل بد. و حدیث دیگری به این مفهوم فرموده اند: «چون کسی بخواستگاری فرزندان شما آمد و دیانت و امانتداری او مورد پسند شما بود باید دختران خود را بنکاح او درآورید و اگر این کار را نکنید ایجاد فتنه و فساد بزرگی در زمین خواهد شد.
و نیز در نکاح حفظ نسب رعایت میگردد که در آن فواید بسیار است و مهمتر از همه محافظت حقوقات ارثی میباشد زیرا در صورتیکه مرد بزن معینی اختصاصی نداشته باشد برای او فرزندی شناخته نمیشود و همچنین اصل و فرعی برایش مشخص نمیگردد و این یک حالتی است که نه دین آنرا میپسندد و نه مردم. ما میگوئیم که برای نکاح حکمت رسائی است و مشتمل بر چندین حکمت است و جمله در صلاح و آبادانی زمین بسببی باقی بودن نسل بشر و مختصّ بودن زن بشوهرش خلاصه میگردد و همچنین میگوئیم که هدف از نکاح بطور کلی دور بودن از زناکاری و همکاری و لطف بزنها است و از همین جهت لازم است تا نکاح علانیه و در محضر شاهدان واقع شود نه بطور پنهانی زیرا توالد و تناسل و حفظ نسبها بر نکاح مترتب میگردد و این غرض در نکاح پنهانی حاصل نمیشود. اینجا دو حکمت دیگر است که بد نیست آنها را نیز بیان نمایم یک اینکه منفعت زیاد بهتر است از منفعت کم و همانا در بیانات قبلی فضیلت نکاح را دانستید که بسیار شدن اولاد را در بردارد و بهمین جهت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند: «تَناکَحُوا تَناسَلُوا تَکَثَّرُوا فَاِنِّی مُباهٍ بِکُمُ الاُمَمَ یَومَ القِیَامَةِ» یعنی ازدواج کنید و توالد و تناسل نمائید و بسیار شوید زیرا من به بسیاری شما بر سایر امتها در روز قیامت افتخار میکنم دیگر اینکه چون آدمی میمیرد تمام اعمال او که باعث میشد ثواب و رحمت متداوم خدا به او برسد منقطع میگردد بنابراین هرگاه ازدواج کند و از او اولادی بماند آنگاه او بمیرد و بعد از مردنش فرزند او بعمل خیری یا صدقه ای او را یاد کند عملش منقطع نمیگردد و ثواب از او بازداشته نمیشود زیرا وجود اولاد صالح از اعمال دائمی انسان است که بعد از مردنش باقی میماند چنانچه حدیثی به این مضمون وارد شده: چون فرزند آدم بمیرد تمام کردارش قطع میگردد مگر سه عمل که بعد از مرگ نیز برای او ثواب میرسد، یکی صدقه ی جاریه از قبیل پل و رباط و مسجد و چشمه و دیگر بناهای خیریه ی عام المنفه، دوم علمی که به او افاده و استفاده میشود سوم فرزند نیکوکاری که برایش دعا میکرده باشد. این بیانات را در ذهن خود نگاهدار و همانا علماء در اندازه فضیلت ازدواج اختلاف نظر دارند بعضی ازدواج را برتری داده اند بر خلوت گزینی و اختصاص دادن تمام عمر برای عبادت و شاید دلیل آنها این باشد که بخلوتگزینی و فراغت گیری برای عبادت مصالح دنیوی ساخته نمیشود مگر در صورتیکه شخص ثروتمند و دارای مال زیادی باشد و حال آنکه تمام مردم از چنین ثروتی برخوردار نیستند و بعضی دیگر میگویند خلوتگیری تمام عمر برای عبادت بر ازدواج برتری دارد و آنها نیز دلائلی دارند. جنید بغدادی رحمه الله گفته: من همانطور که برای قوام بدن بقوتی نیاز دارم بجماع نیز جهت اصلاح نفس خود نیازمندم و محمد بن کعب قرظی در تفسیر فرموده ی خداوند: «رَبَّنا اتِنا فِی الدُّنیا حَسَنَةً وَ فِی الاخِرَةِ حَسَنَةً» گفته مراد از حسنه زن نیک کردار است و خلاصه ی سخن اینکه ازدواج یک محوری است که تمام نیکبختی ها و رفاه زندگی بدور او میچرخد و فواید بیشمارش بعد از مردن هم چنانکه بیان کردیم قطع نمیگردد و میدان تقریرات در اینباره وسیع است لیکن از تعریف حمایل فقط به آنچه برگردن احاطه دارد اکتفاء گردید.نوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=846