سلام. اگر زن شخصی از شوهرش تقاضای طلاق کند آیا شوهر میتواند زنش را با شرطی مانند اینکه به شرطی طلاقت میدهم که با کسی دیگری ازدواج نکنی. او را طلاق دهد؟ اگر میشود و اینطوری طلاقش داد اما زن بعدها با کسی دیگری ازدواج کرد حکمش چیست؟

درخواست شده توسط Men و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 21-Oct-2009 23:40

سلام. اگر زن شخصی از شوهرش تقاضای طلاق کند آیا شوهر میتواند زنش را با شرطی مانند اینکه به شرطی طلاقت میدهم که با کسی دیگری ازدواج نکنی. او را طلاق دهد؟ اگر میشود و اینطوری طلاقش داد اما زن بعدها با کسی دیگری ازدواج کرد حکمش چیست؟

*
خیر شوهر حق ندارد چنین چیزی را از زنش بخواهد. اگر با چنین شرطی طلاق داده و زنش نیز بپزیرد، باز پس از سپری شدن عده ی آن زن، میتواند با هر کسی که مایل بود ازدواج نماید. با طلاق دادن همسر و سپری شدن عده ی وی، هیچگونه تعلقی بین آن دو وجود نداشته و هیچ چیزی نمی تواند مانع ازدواج آن زن گردد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1224