آیا کسیکه در زندگی آرزوی رفتن به حج را داشته ولی شرایط مهیا نبوده و وقتی شرایط مهیا شد ثبت نام انجام نشود و در این زمان مرگ فرا رسد چگونه میشود و آیا دیدن خواب از طرف نزدیکان اینکه فرد متوفی حاجی شده چگونه. خواهشمندم توضیح کامل داده شود. ممنون

درخواست شده توسط Mohammad و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 13-Dec-2009 23:48

آیا کسیکه در زندگی آرزوی رفتن به حج را داشته ولی شرایط مهیا نبوده و وقتی شرایط مهیا شد ثبت نام انجام نشود و در این زمان مرگ فرا رسد چگونه میشود و آیا دیدن خواب از طرف نزدیکان اینکه فرد متوفی حاجی شده چگونه. خواهشمندم توضیح کامل داده شود. ممنون

*
منظور از مهیا نبودن شرایط، برای ما کاملاً روشن نیست. اگر آن شخص استطاعت مالی و توانایی جسمانی داشته و همچنین شرایط ثبت نام در سازمان حج نیز برایش فراهم بوده باشد، اما بخاطر کوتاهی، مدتی از ثبت نام تأخیر کرده و در نتیجه زمانی فرا میرسد که دیگر هیچگونه ثبت نامی صورت نمیگیرد. بدین ترتیب این شخص بدون انجام حج فرض، وفات مینماید. نزد امام اعظم ابو حنیفه، این شخص همان وقت که استطاعت جانی و مالی داشته و شرایط ثبت نام نیز برایش فراهم بوده است، حج و اعمال آن بر او فرض گشته و بخاطر کوتاهی در انجام آن نزد خداوند گناهکار خواهد بود.


اینگونه افراد لازم است که وصیت نمایند و بر فرزندان خود تأکید کنند که حتماً پس از فوت وی، حجی را که بر وی فرض شده و نتوانسته است آنرا انجام دهد، پس از مرگ وی و به نیابت از ایشان آنرا انجام دهند. با اینگونه وصیت، عهده از ذمه ی شخص بر طرف شده و تکلیف الهی از دوش وی ساقط میگردد. در غیر اینصورت، ورثه در قبال حج وی هیچگونه مسؤلیتی نداشته و فقط اوست که باید بخاطر تعلیل و کوتاهی در انجام این فریضه ی الهی، در پیشگاه پروردگار پاسخگو باشد. خواب افراد، در شرع مقدس به هیچوجه ملاک نبوده و چیزی را از دوش آن شخص ساقط نمیسازد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1284