آیا خانم من به برادران من محرم هستند و میتواند بین آنها بدون روسری باشد؟ همینطور من به خواهر زنم محرم هستم؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 26-Sep-2008 15:24

آیا خانم من به برادران من محرم هستند و میتواند بین آنها بدون روسری باشد؟ همینطور من به خواهر زنم محرم هستم؟

*
در شرع مقدس اسلام و در مذهب حنفی محرم به دو تقسیم شده است. یکی محرم موبد (یعنی تا ابد محرم هستند و محرمیت آنها به هیچ وجه از بین نمیروند) و دیگری محرم موقت. (یعنی محرم بودن آنها موقت بوده و پس از زائل شدن مانع، محرمیت آنها نیز از بین میروند) محرمیت همسر شما به برادرانتان و همچنین محرمیت شما نسبت به خواهران همسرتان از نوع دوم یعنی محرم موقت است. به این صورت که هرگاه مانع ازدواج همسرتان با برادرانتان، (پوزش ما را به خاطر این قسمت از پاسختان باید ببخشید) یعنی عقد نکاح بین شما و همسرتان از بین برود، همسرتان میتواند با برادرانتان ازدواج نماید. و در مورد ازدواج شما با خواهر همسرتان نیز اینچنین است. در مذهب حنفی محرم موقت اگر چه محرم موقت است اما حکما بمنزله ی اجنبی میباشد و حکم یا فرد غریبه را دارا است. لذا نمیتواند با آن شخص به مسافرت برود و یا اعضاء بدن خود را به او نشان دهد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=146