در مورد حضرت آدم و حوا و ازدواج فرزندانشان توضیح دهید؟

درخواست شده توسط Enigma و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 14-Apr-2010 22:59

در مورد حضرت آدم و حوا و ازدواج فرزندانشان توضیح دهید؟

*
حضرت حواء سلام الله علیها در بار اول حاملگی خود، هابیل و خواهرش لیوثا را به دنیا آورده و در بار دوم، قابیل و خواهرش اقلیما را به دنیا آورده اند. طبق دستور خداوند تبارک و تعالی، باید هابیل با اقلیما و قابیل با لیوثا ازدواج میکرد. از آن جا که اقلیما نسبت به لیوثا زیبا تر بود، قابیل راضی به این ازدواج نبوده و از حضرت آدم علیه السلام خواست تا با خواهر خود اقلیما ازدواج نماید. حضرت آدم علیه السلام برای رفع ناراحتی و کدورت وی، پیشنهاد قربانی را داد و فرمود: هر کدام از شما (هابیل و قابیل) یک گوسفند را برای قربانی حاضر کرده و بالای کوهی قرار دهد. هر کدام از قربانی ها که به پیشگاه خداوند مقبول افتد، حق با آن بوده و با خواسته ی وی عمل خواهد شد. لذا هابیل یک قوچ بزرگ و فربهی را برای این کار مهیا کرد اما قابیل یک گوسفند لاغر و ضعیفی برای قربانی تعیین نمود. از قضاء، قربانی هابیل مورد قبول پروردگار شده و وی با اقلیما ازدواج نمود. قابیل از این رویداد بسیار خشمگین شده و هابیل را تهدید به مرگ کرد. او چندین مدت به فکر کشتن هابیل بود اما نمیدانست وی را چگونه از پای در بیاورد. شیطان از این فرصت استفاده کرده و به شکل انسانی در آمد و یک سنگ بزرگی را بر روی سنگ کوچکی کوبید طوری که آن سنگ کوچک تکه تکه شد. قابیل پس دیدن این صحنه، تصمیم گرفت که هابیل را بدین شکل از بین ببرد. لذا هنگامی که هابیل بالا ی کوهی استراحت کرده و به خواب رفته بود، با کوبیدن سنگ بزرگی بر سر آن، وی را به قتل رساند. قابیل پس از کشتن هابیل نمیدانست با جسد برادرش چه کند. لذا آن را در پوستی قرار داده و به مدت یکسال آن را به دوش کشید. بالاخره از طرف خداوند دو زاغ ظاهر شده و پس از مردن یکی از آنها، دیگری آنرا در زمین چال کرد. بدین ترتیب هابیل نیز در زمین مدفون گردید. حضرت آدم از این اتفاق بسیار غمگین شد طوری که یک سال به نزد حضرت حوا نرفت و در آن مدت خندیدن وی مشاهده نشد. قابیل نیز پس از ارتکاب این قتل، خانه را ترک کرده و به دور دستها فرار کرد. صد سال پس از کشته شدن هابیل سپری شد که خداوند بشارت تولد فرزندی را به حضرت آدم داد و آن حضرت شیث علیه السلام بود. حضرت شیث علیه السلام به تنهایی در یک شکم از حضرت حواء علیها سلام به دنیا آمد و نائب و خلیفه ی حضرت آدم گردید. حضرت آدم به وی دستور داد تا قابیل را پیدا کرده و وی را به سزای اعمال خود برساند. حضرت شیث با خواهر ناتنی خود حزوره ازدواج کرد و از وی فرزندانی به نامهای یانش و نعمه به دنیا آورد. حضرت شیث علیه السلام فرزندان بسیاری داشت که از بین آنها انوش را به سیاست مُلک و تدبیر امور رعیت گماشت. به شهادت تواریخ، انسانهای فعلی همگی از حضرت شیث علیه السلام و از پسرش انوش تناسل پیدا کرده و زاد و ولد نموده اند.

قصص القرآن صفحه 22
تاریخ طبری جلد 1 صفحه 107
البدایه و النهایه جلد 1 صفحه 125

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1507