اولا اگر زن شوهری در محضر ازدواج و طلاق ازدواج کرده باشند آیا برای قطعی و شرعی شدن طلاق باید به محضر بروند یا همینکه بگویند من تورا طلاق دادم زن مطلقه محسوب می شود و اگر بدون رفتن به محضر زن مطلقه محسوب شود مهریه زن چه می شود؟؟ دوما در احادیث آمده که دختر پسر حق دارند قبل ازواج همدیگر را ببینند آیا این به این معناست که پسر حق درد تمام بدن دختر را هر چند به صورت کوتاه به صورت عریان ببیند؟؟

درخواست شده توسط Marzimarza و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 29-Aug-2010 18:20

اولا اگر زن شوهری در محضر ازدواج و طلاق ازدواج کرده باشند آیا برای قطعی و شرعی شدن طلاق باید به محضر بروند یا همینکه بگویند من تورا طلاق دادم زن مطلقه محسوب می شود و اگر بدون رفتن به محضر زن مطلقه محسوب شود مهریه زن چه می شود؟؟ دوما در احادیث آمده که دختر پسر حق دارند قبل ازواج همدیگر را ببینند آیا این به این معناست که پسر حق درد تمام بدن دختر را هر چند به صورت کوتاه به صورت عریان ببیند؟؟

*
1ـ برای ثبوت طلاق، رفتن به دفترخانه و محضر، شرط نبوده و تنها با گفتن «من تو را طلاق دادم» آن زن طلاق میشود. همچنین حضور شاهد نیز در فقه حنفی لازم نمیباشد. به محض طلاق شدن زن، مهریه ی وی واجب شده و در صورتیکه قبلا مهریه ی وی را پرداخت نکرده باشد، پرداخت مهریه ی وی واجب میگردد.
2ـ منظور از دیدن، دیدن دستها تا مچ، دایره ی صورت و پاها تا قوزک است لاغیر.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1741