خريدن حيوان جهت ذبح براي قرباني و بردن سود از آن در فقه حنفي چگونه است؟ آيا موجب اجر است يا ... ؟ مثلا" گاوي خريده ميشود و پس از پروار و جمع نمودن اعضاء، مقداري سود عايد طرف ميشود يا فرد گوسفنداني را براي عيد قربان و فروش در آن موقع پروار بندي مينمايد.

درخواست شده توسط SAHABI و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 27-Oct-2010 20:51

خريدن حيوان جهت ذبح براي قرباني و بردن سود از آن در فقه حنفي چگونه است؟ آيا موجب اجر است يا ... ؟ مثلا" گاوي خريده ميشود و پس از پروار و جمع نمودن اعضاء، مقداري سود عايد طرف ميشود يا فرد گوسفنداني را براي عيد قربان و فروش در آن موقع پروار بندي مينمايد.

*
بهترین چیزیکه انسان مصرف کرده و به عنوان رزق و روزی به دست میاورد، ماحصل کسب حلال و حاصل زحمت و دسترنج خویش است. لذا نگهداری احشام و فروش آن با سود، از جمله ی کسب حلال شناخته شده و کاری بسیار مطلوب و پسندیده میباشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1872