آيا براي ازدواج مجدد رضايت زن لازم است؟ اگر زن رضايت نداشته باشد حكم چيست؟ آيا گناهي بر ما وارد مي شود؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 30-Sep-2008 04:26

آيا براي ازدواج مجدد رضايت زن لازم است؟ اگر زن رضايت نداشته باشد حكم چيست؟ آيا گناهي بر ما وارد مي شود؟

*
برای ازدواج مجدد رضایت زن به هیچ وجه شرط نیست. اما طبق فرمایش قرآن کریم، فقط کسانی میتوانند اقدام به تجدید فراش نمایند که قطعا و یقینا بدانند که بین زنان خود عدالت و مساوات را رعایت خواهند کرد. فقط برای اینگونه اشخاص ازدواج مجدد سنت محسوب میشود. اما کسانی که اینگونه نیستند ازدواج مجدد نه تنها برای آنان سنت نبوده بلکه حرام و نامشروع میباشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=189