مردی دارای یک زن و دو فرزند دختر است. بعد از وفات او چه کسانی از مال و اموال او ارث میبرند؟ و سهم هر یک چقدر است؟ پدر و مادر این فرد در قید حیاتند و دارای شش برادر و چهار خواهر است و همگی آنها نیز در قید حیاتند.

درخواست شده توسط Koochaki و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 13-Jan-2011 00:25

مردی دارای یک زن و دو فرزند دختر است. بعد از وفات او چه کسانی از مال و اموال او ارث میبرند؟ و سهم هر یک چقدر است؟ پدر و مادر این فرد در قید حیاتند و دارای شش برادر و چهار خواهر است و همگی آنها نیز در قید حیاتند.

*
اصل مسئله از مخرج 24 بوده و سپس به 27 عول میگردد. سهم همسر متوفی یک هشتم کل دارایی (3 سهم از بیست و هفت سهم)، سهم دو دختر متوفی دو سوم کل دارایی (16 سهم از بیست و هفت سهم)، سهم پدر متوفی یک ششم کل دارایی و هم عصبه در صورت مازاد بودن دارایی (4 سهم از بیست و هفت سهم)، سهم مادر متوفی یک ششم کل دارایی (4 سهم از بیست و هفت سهم) بوده و شش برادر و چهار خواهر متوفی نیز بخاطر وجود پدر، محجوب میگردند و هیچگونه حقی را از اموال متوفی دارا نمیباشند.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=2012