آیا ازدواج موقت که در قانون کشور وجود دارد در مذهب حنفی جائز است؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 06-Oct-2008 21:27

آیا ازدواج موقت که در قانون کشور وجود دارد در مذهب حنفی جائز است؟

*
ازدواج موقت در مذهب حنفی حرام و باطل است.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=231