با سلام 1-تقاضا دارد چگونگي اداي نماز قضا را بصورت كامل توضيح دهيد. 2- آيا بلند گفتن اذان براي اداي نماز قضا فرض است. 3- اگر يك نفر 30 سال سن داشته باشد و در طي ساليان گذشته مقداري از نمازهاي خود را نخوانده باشد قضا ي نماز وي چگونه است؟ با توجه به اينكه او نمي داند دقيقا" كدام نماز را نخوانده است.

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 16-Oct-2008 04:19

با سلام 1-تقاضا دارد چگونگي اداي نماز قضا را بصورت كامل توضيح دهيد. 2- آيا بلند گفتن اذان براي اداي نماز قضا فرض است. 3- اگر يك نفر 30 سال سن داشته باشد و در طي ساليان گذشته مقداري از نمازهاي خود را نخوانده باشد قضا ي نماز وي چگونه است؟ با توجه به اينكه او نمي داند دقيقا" كدام نماز را نخوانده است.

*
قضای نمازهای گذشته و خواندن آن، همانند اداء نماز میباشد تنها تفاوت آن در نیت نماز است. مثلا اگر شما خواسته باشید قضای نماز صبح گذشته را بجا آورید اینگونه باید نیت کنید: نویت ان اصلی آخر فجر ادرکت وقته و لم اصله خالصا لله تعالی. یعنی نیت کردم خواندن آخرین نماز صبحی که وقت آن را درک کرده اما نخوانده ام فقط برای خداوند الله اکبر. نیت سایر نمازها نیز بدین شکل است. برای قضای فقط یک نماز فوت شده، حتما باید اذان و اقامه گفته شود. اما اگر شخصی بخواهد قضای نمازهای فوت شده بسیاری را بجا آورد فقط برای اولین نماز خود یک اذان و یک اقامه گفته و برای سایر نمازها گفتن یک اقامه کفایت میکند. شخصی که نمیداند چقدر نمازش فوت شده است، تا وقتی که رضایت قلبی حاصل شود باید قضای نمازهای فوت شده را بجای آورد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=263