باسلام. آیا برای خانمها که میدانند چند روز آینده دوره ماهانه (عادت) دارند خواندن نمازهای قضای آنروز قبل شروع شدن اشکالی دارد یانه؟

درخواست شده توسط Kowsali و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 02-Sep-2011 14:12

باسلام. آیا برای خانمها که میدانند چند روز آینده دوره ماهانه (عادت) دارند خواندن نمازهای قضای آنروز قبل شروع شدن اشکالی دارد یانه؟

*
برای زن حائضه، قضاء نمازهای دوران قاعده گی لازم و واجب نیست زیرا ایشان در دوران حیض، مکلف به انجام امور شرعی (نماز) نمیباشد. اما قضاء نمازهای فوت نشده در روزهای آینده، نه تنها برای زن حائض بلکه برای هیچیک از افراد مکلفین صحیح و مشروع نمیباشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=2821