در رابطه با خريد سهام از بورس با توجه به اينكه خريدار فقط سهام را ميخرد و موقع تقسيم سود فقط سود را دريافت مينمايد و چنانچه برداشت بيشتري از طرف شركت انجام پذيرد حقي از دارنده سهام ضايع شده اما دارنده سهام مرتكب ربا خواري نشده است آيا دريافت سود سهام خريداري شده از بورس ربا تلقي ميشود؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 29-Oct-2008 22:42

در رابطه با خريد سهام از بورس با توجه به اينكه خريدار فقط سهام را ميخرد و موقع تقسيم سود فقط سود را دريافت مينمايد و چنانچه برداشت بيشتري از طرف شركت انجام پذيرد حقي از دارنده سهام ضايع شده اما دارنده سهام مرتكب ربا خواري نشده است آيا دريافت سود سهام خريداري شده از بورس ربا تلقي ميشود؟

*
همانگونه که قبلا نیز بیان کرده ایم، طبق مصوبه ی محفل فقهی احناف ترکمن صحراء، تمامی معاملات بورس اعم از معاملات اوراق قرضه و یا سهام ممتاز بورس، همگی معامله ی ربوی محسوب شده و حرام میباشد. لذا این معامله هم برای فروشنده و هم برای خریدار معصیت به حساب آمده و طرفین نیز گناهکار میگردند.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=317