ایا استفراغ غیر عمدی روزه را در ماه مبارک رمضان و غیر رمضان باطل میکند و باید تا افطار چیزی نخورد و قضای انرا هم گرفت،اگر استفراغ باعث ضعف شد و با نخوردن حالش بدتر شود چکار کند؟

درخواست شده توسط Mohammad2 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 01-Apr-2012 17:23

ایا استفراغ غیر عمدی روزه را در ماه مبارک رمضان و غیر رمضان باطل میکند و باید تا افطار چیزی نخورد و قضای انرا هم گرفت،اگر استفراغ باعث ضعف شد و با نخوردن حالش بدتر شود چکار کند؟

*
استفراغ غیر عمدی در ماه مبارک رمضان و یا سایر ایام، در حالیکه چیزی از استفراغ به شکم خود باز نگردد و یا بدون اختیار اندکی از آن به داخل باز گردد، روزه را باطل نمی کند. اما اگر در حالیکه روزه دار بودن خود را می داند، به صورت عمدی استفراغ کند، بالاجماع روزه ی وی باطل می شود هرگاه استفراغ وی با دهان پر باشد. اما اگر با دهان پر نباشد، روزه ی وی باطل نمی شود. در صورت باطل شدن روزه ی شخص روزه دار، واجب است که تا زمان افطاری، چیزی نخورده و از هر گونه خوردن و آشامیدن و مقاربت جنسی خودداری نماید. روزه ای که با هر دلیلی باطل شود، قضاء آن واجب می شود. اگر استفراغ باعث ضعف جسمانی شده و موجبات وخامت سلامتی وی شود، می تواند چیزی خورده و یا دوا و درمان استفاده نماید. ردالمختار علی الدر المختار شرح تنویر الابصار ج3 ص450.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=3359