سلام. هبه کردن اموال توسط والدین به فرزندانشان چطور است؟ اگر والدین در زمان حیاتش مقدار بیشتری از اموالش را به یکی از پسرانش که بیشر دوست دارد هبه کند و مقدار کمتری را به پسر دیگرش هبه کند جایز است؟ در حالیکه عدالت بین فرزندانش را رعایت نکرده است؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 10-Nov-2008 01:31

سلام. هبه کردن اموال توسط والدین به فرزندانشان چطور است؟ اگر والدین در زمان حیاتش مقدار بیشتری از اموالش را به یکی از پسرانش که بیشر دوست دارد هبه کند و مقدار کمتری را به پسر دیگرش هبه کند جایز است؟ در حالیکه عدالت بین فرزندانش را رعایت نکرده است؟

*
والدین در حیات خود، صاحب و مالک اصلی اموال خود هستند؛ لذا میتوانند همه ی اموال یا قسمتی از آن را به کسی یا کسانیکه دوست دارند هبه نمایند. اما باید در نظر داشت در مذهب حنفی هبه با قبض و تسلیم موهوب توسط موهوب له کامل میشود. لذا تا وقتی که والدین اموالی را که هبه نموده اند به دست آن شخص نسپرده اند هبه صحیح نبوده و آن مال به تصرف شخص موهوب له در نمیاید. بخشیدن قسمتی از اموال یا همه ی آن توسط والدین به کسانی که بیشتر دوست دارند اگر چه از نظر اخلاقی شایسته یک فرد مومن نیست، اما از نظر فقهی، هیچگونه مشکل شرعی ندارد و جائز میباشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=352