سلام ... اگر شوهر و همسر با هم اختلاف پیداکنند و زن خواستار طلاق گردد ولی شوهر حاضر به دادن طلاق نگردیده و خانم خویش را بدون سرنوشت رها نموده و لادرک گردد و خانم بعد از مدت چهار سال غیابت شوهر به محکمه رجوع نموده و خواهان طلاق گردد و محکمه هم حکم طلاق را نسبت غیابت و ندادن نفقه صادر نمایید. آیا این طلاق درست است و زن میتواند بعد سپری نمودن دوره عدت دوباره با شخصی دیگر عروسی نماید.

درخواست شده توسط Kanishka و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 18-Sep-2012 01:57

سلام ... اگر شوهر و همسر با هم اختلاف پیداکنند و زن خواستار طلاق گردد ولی شوهر حاضر به دادن طلاق نگردیده و خانم خویش را بدون سرنوشت رها نموده و لادرک گردد و خانم بعد از مدت چهار سال غیابت شوهر به محکمه رجوع نموده و خواهان طلاق گردد و محکمه هم حکم طلاق را نسبت غیابت و ندادن نفقه صادر نمایید. آیا این طلاق درست است و زن میتواند بعد سپری نمودن دوره عدت دوباره با شخصی دیگر عروسی نماید.

*
در مذهب احناف، طلاق در اختیار شوهر بوده، لذا هیچکس و لو قاضی و دادگاه با وجود شوهر و سلامتی ایشان، حق طلاق همسر وی را نداشته و با حکم ایشان نیز هیچگونه طلاقی واقع نمی گردد. مدت غیبت در فقه احناف، 90 سال بوده و تا آن مدت، همسر وی بهیچوجه نمی تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=4204