یک نفر قطعه زمینی را برای ساخت مسجد وقف می کند و نفر دومی هم ساختمان مسجد را با هزینه خودش و شاید با جمع کردن کمک از دیگران را می سازد. بعد از اتمام ساخت بین نفر اول (وقف کننده) و نفر دوم (سازنده) بر روی انتخاب امام جماعت اختلاف پیدا می شود؟ با این اوصاف حق با کیست و کی می تواند امام انتخاب کند؟ بهترین روش برای اداره این گونه مساجد چیست؟

درخواست شده توسط Farhad و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 23-Oct-2012 00:45

یک نفر قطعه زمینی را برای ساخت مسجد وقف می کند و نفر دومی هم ساختمان مسجد را با هزینه خودش و شاید با جمع کردن کمک از دیگران را می سازد. بعد از اتمام ساخت بین نفر اول (وقف کننده) و نفر دوم (سازنده) بر روی انتخاب امام جماعت اختلاف پیدا می شود؟ با این اوصاف حق با کیست و کی می تواند امام انتخاب کند؟ بهترین روش برای اداره این گونه مساجد چیست؟

*
حق انتخاب امام جماعت، با سازنده ی مسجد بوده و فقط او متواند امام آن مسجد را تعیین نماید.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=4392