با عرض سلام. می گویند که شستشوی لباس در روز جمعه باعث فقر و تنگدستی می شود و اکیدا نباید آن را انجام داد - حتی شستن جوراب - آیا چنین چیزی صحت دارد؟

درخواست شده توسط Batir و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 03-Dec-2012 21:52

با عرض سلام. می گویند که شستشوی لباس در روز جمعه باعث فقر و تنگدستی می شود و اکیدا نباید آن را انجام داد - حتی شستن جوراب - آیا چنین چیزی صحت دارد؟

*
خیر. چنین سخنانی هیچگونه پایه و اساس شرعی نداشته و جز خرافات، چیز دیگری نمیباشد و اعتقاد بدان نیز بهیچوجه صحیح و مشروع نمیباشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=4697