صلوات بر محمد مصطفی و برخاندان پاکش و آرزوی سلامتی برای تمامی علمای اسلام و مسلمانان جهان و بخصوص شما عزیزان زحمت کش در عرصه اسلام. سوالم این است که آیا از پدر بزرگ برای نوه هایی که پدر خود را از دست داده اند ارث میرسد. و بر عکس همین یعنی وقتی پدر فرزندان از دنیا رود به پدر بزرگشان ارث میرسد. در صورتی که فرزندان ذکور داشته باشد.

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 02-Dec-2008 22:13

صلوات بر محمد مصطفی و برخاندان پاکش و آرزوی سلامتی برای تمامی علمای اسلام و مسلمانان جهان و بخصوص شما عزیزان زحمت کش در عرصه اسلام. سوالم این است که آیا از پدر بزرگ برای نوه هایی که پدر خود را از دست داده اند ارث میرسد. و بر عکس همین یعنی وقتی پدر فرزندان از دنیا رود به پدر بزرگشان ارث میرسد. در صورتی که فرزندان ذکور داشته باشد.

*
در مورد تقسیم ماترک و میراث متوفی، افراد ورثه طبقه بندی شده و پس از دریافت طبقه ی اول، طبقات پائین تر میتوانند سهم خود را از ترکه ی میت دریافت نمایند که به طور خلاصه اینچنین میباشد: اولین گروهی که در اموال و ماترک متوفی، دارای سهم هستند اصحاب الفرائض نام دارند یعنی کسانی که خداوند در قرآن کریم نام آنها را ذکر و همچنین سهام آنها را نیز مشخص کرده است. این افراد دوازده نفر هستند که به شرح ذیل است: پدر ـ پدر بزرگ (پدر پدر و پدر پدر پدر و...) برادر مادری ـ شوهر ـ همسر ـ دختر ـ دختر پسر (دختر پسر پسر و دختر پسر پسر پسر و...) ـ خواهر پدری و مادری ـ خواهر پدری ـ خواهر مادری ـ مادر ـ مادر بزرگ (مادر پدر). این افراد اصحاب فرائض هستند که در قرآن کریم سهام بخصوصی برای آنها ذکر گردیده است. دومین طبقه ای که پس از دریافت اصحاب فرائض، مستحق گرفتن سهم از ارث هستند، عصبه نام دارد. عصبه به سه دسته تقسیم میشود: 1ـ عصبه بنفسه 2ـ عصبه بغیره 3ـ عصبه مع غیره. عصبه بنفسه خود به چهار دسته تقسیم میشود که استحقاق سهم از ارث، با طبقات اولین است. در صورتی که طبقه ی فوقانی یافت نشود طبقات تحتانی میتوانند سهم خود را از ارث دریافت نمایند. آن طبقات عبارتند از: طبقه ی اول: پسر، پسر پسر، پسر پسر پسر و... طبقه ی دوم: پدر، پدر پدر، پدر پدر پدر و... طبقه ی سوم: برادر، پسر برادر، پسر پسر برادر و... طبقه ی چهارم: عمو، پسر عمو، پسر پسر عمو و... پس از دریافت اهل فرائض، طبقه ی اول مستحق دریافت سهم بوده و در صورت نبود آن، طبقه ی دوم میتواند سهم خود را از میراث دریافت نماید. و اگر طبقه ی دوم یافت نشود، طبقه ی سوم و اگر آن نیز وجود نداشته باشد، طبقه ی چهارم میتواند سهم خود را از ارث دریافت نماید. بنا به توضیحات فوق، اگر به هنگام فوت پدر بزرگ، به غیر از آن نوه ها، پسران دیگری نیز داشته باشد، در اینصورت نوه ها به علت وجود پسرها، محجوب شده و ساقط میگردند و هیچگونه سهمی به آنها نمیرسد. اگر توضیحات فوق، اشکالات شما دوست عزیز را بر طرف نکرد، میتوانید صورت مسئله را نوشته و بگوئید به هنگام فوت پدر بزرگ، چه کسانی در قید حیات بوده اند. ما نحوه ی تقسیم ماترک پدر بزرگ را طبق مذهب حنفی بیان خواهیم نمود انشاء الله.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=470