با سلام و عرض الله قوات. شنيدن صداي سامي يوسف (خواننده مسلمان) كه آوازهاي اسلامي را با موسيقي ميخواند چه حكمي دارد؟ اگر نادرست است چرا در بعضي از جشنهاي مذهبي منطقه تركمن صحرا آهنگهاي وي مورد استفاده است؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 01-Jan-2009 00:31

با سلام و عرض الله قوات. شنيدن صداي سامي يوسف (خواننده مسلمان) كه آوازهاي اسلامي را با موسيقي ميخواند چه حكمي دارد؟ اگر نادرست است چرا در بعضي از جشنهاي مذهبي منطقه تركمن صحرا آهنگهاي وي مورد استفاده است؟

*
صدای سامی یوسف و یا هر کس دیگر، اگر در آن آهنگ وجود داشته باشد نادرست و مکروه تحریمی است و اما اگر بدون آهنگ باشد هیچگونه مشکل شرعی ندارد. اینکه در بعضی از جشنهای مذهبی ترکمن صحرا، آهنگهای سامی یوسف مورد استفاده قرار میگیرد دلیل بر صحت استماع و جواز شنیدن اینگونه آهنگها نیست. اگر چه برخی از علماء معاصر و جدید، در مورد کراهت و عدم جواز استماع آهنگ شروط و قیودی را ذکر کرده اند، اما طبق نظر متقدمین فقهاء حنفی، استماع هر گونه ساز و آهنگ صحیح نمیباشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=580