در مورد نکاح موقت توضیحاتی بفرمایید. و اینکه بیان میشود در زمان حیات پیامبر اسلام از سوی ایشان منعی صورت نمیگرفته و خود ایشان بسیاری از زنان را به این صورت به عقد خویش در میآورده اند. آیا این موضوع صحت دارد؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 04-Jan-2009 02:51

در مورد نکاح موقت توضیحاتی بفرمایید. و اینکه بیان میشود در زمان حیات پیامبر اسلام از سوی ایشان منعی صورت نمیگرفته و خود ایشان بسیاری از زنان را به این صورت به عقد خویش در میآورده اند. آیا این موضوع صحت دارد؟

*
طبق نظریه ی اهل سنت، نکاح موقت طی جریان جنگ خیبر فقط به مدت دو روز توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رخصت داده شده سپس منع گردید. پس از آن در واقعه ی فتح مکه، باز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اجازه ی نکاح موقت را صادر کردند اما در همان اولین شب فتح مکه، باز آنرا تحریم کرده و اعلان کردند که تا قیام قیامت نکاح موقت حرام گردانیده شده است. جالب توجه است بدانید شخصی که به دستور پیامبر حکم تحریم نکاح موقت را به مردم اعلان کردند حضرت علی رضی الله عنه میباشد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در تمام عمر مبارک خود، حتی یک بار هم اقدام به نکاح موقت ننموده اند.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=582