اگر جایی از بدن زخم باشد یا خون ریزی داشته باشد چطور غسل جنابت کنیم یا باید تیمم کرد؟چون جریان داشتن خون غسل را باطل میکند،و آب به زخم اسیب میرساند.اگر وقت نماز تنگ باشد ایا باید برای پاک شدن از جنابت یک تیمم به نیت غسل و یک تیمم دیگر بجای وضو انجام بدهیم؟آیا بادی که در وسط غسل جنابت خارج میشود غسل جنابت را باطل میکند و دوباره باید غسل کرد؟

درخواست شده توسط Mohammad2 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 04-Jan-2014 15:51

اگر جایی از بدن زخم باشد یا خون ریزی داشته باشد چطور غسل جنابت کنیم یا باید تیمم کرد؟چون جریان داشتن خون غسل را باطل میکند،و آب به زخم اسیب میرساند.اگر وقت نماز تنگ باشد ایا باید برای پاک شدن از جنابت یک تیمم به نیت غسل و یک تیمم دیگر بجای وضو انجام بدهیم؟آیا بادی که در وسط غسل جنابت خارج میشود غسل جنابت را باطل میکند و دوباره باید غسل کرد؟

*
در صورت جریان داشتن خون و یا ضرر رساندن آب به زخم، میتوانید زخم را باند پیچی کرده و ببندید. در این صورت بقیه ی اندام را کاملاً سه بار شسته و فقط محل زخم که رسیدن آب، باعث عفونت و ضرر برای زخم میشود، میتوانید با دست مسح نمائید. ضیق وقت هیچگاه دلیلی برای ترک غسل جنابت نشده و تیمم را جائز نمیگرداند. شما میبایست با آب غسل جنابت نمائید و در صورت فوت وقت، آن نماز را قضاء نمائید. خروج باد شکم در اثناء غسل جنابت، غسل را باطل نمیکند، و فقط لازم است دوباره وضوء گرفته و آنرا تجدید نمائید.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=5980