اسم يك دختر در حج عمره دانشجويي در آمده آيا درست است كه او به حج رود بدون محرم؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 05-Jan-2009 22:54

اسم يك دختر در حج عمره دانشجويي در آمده آيا درست است كه او به حج رود بدون محرم؟

*
فقهاء مذهب حنفی، چنین اجازه ای را برای این دختر نداده و خروج وی را از خانه و بدوم محرم به اندازه ی مسافت قصر، جائز نمیشمارند.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=615