اگر شخصي در بستر بيماري بگويد كه اموالم پس از مرگ مثلا" مال فلان فرزندم هست آيا اين ميتواند دليل بر تملك اموال مرحوم پس از فوت باشد؟ لطفا" بيشتر توضيح دهيد.

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 09-Jan-2009 00:53

اگر شخصي در بستر بيماري بگويد كه اموالم پس از مرگ مثلا" مال فلان فرزندم هست آيا اين ميتواند دليل بر تملك اموال مرحوم پس از فوت باشد؟ لطفا" بيشتر توضيح دهيد.

*
اگر منظور از مریضی، مرض موت باشد، یعنی مریضی که اطباء از وی قطع امید کرده اند و هر لحظه امکان جان دادن وی باشد، اگر چنین شخصی چنین وصیتی نماید، قطعا وصیت وی باطل بوده و از نظر شرعی هیچگونه اعتباری به اینگونه وصیتها نمیباشد. اما اگر شخصی در حال مریضی نه در مرض موت بلکه هوش و حواس وی به جا و امید مرگ برای او نمیرود، اگر چنین شخصی چنین وصیتی کند، پس از مرگ وی همه ی ورثه راصی به آن وصیت باشند، در این صورت میتوان به آن وصیت عمل نمود. اما اگر یک نفر، فقط یک نفر از ورثه به آن وصیت ناراضی بوده و عدم رضایت خود را اعلام نماید، عمل به آن وصیت باطل بوده و لازم است طبق قانون میراث در مذهب اهل سنت عمل نماید.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=632