با سلام تعاونی مسکن اداره در نظر دارد برای کارمندان خود خانه بصورت آپارتمانی احداث نماید لذا مبلغی را از کارمندان و مبلغی را نیز با ضمانت و به حساب کارمندان (به نام کارمند) با سود تعیین شده از بانک یا اداره تعاون دریافت مینماید بصورتی که مبالغ قسط وام توسط کارمند بعد یا قبل از تحویل خانه پرداخت می شود. آیا این عمل برای شخص کارمند صحیح است یا ربا حساب می شود؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 09-Sep-2008 16:58

با سلام تعاونی مسکن اداره در نظر دارد برای کارمندان خود خانه بصورت آپارتمانی احداث نماید لذا مبلغی را از کارمندان و مبلغی را نیز با ضمانت و به حساب کارمندان (به نام کارمند) با سود تعیین شده از بانک یا اداره تعاون دریافت مینماید بصورتی که مبالغ قسط وام توسط کارمند بعد یا قبل از تحویل خانه پرداخت می شود. آیا این عمل برای شخص کارمند صحیح است یا ربا حساب می شود؟

*
این معامله از نظر شرعی ربا محسوب شده و حرام میباشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=68