سلام. آيا مناسك حج در اهل تسنن با اهل تشيع متفاوت است؟ اگر چنين باشد در چه مواردي؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 18-Feb-2009 21:47

سلام. آيا مناسك حج در اهل تسنن با اهل تشيع متفاوت است؟ اگر چنين باشد در چه مواردي؟

*
قطعا دیدگاههای هر مجتهد با مجتهدی دیگر متفاوت است؛ لذا بیان نقاط اختلاف مجتهدین در چند جمله بسیار مشکل و چه بسا متعذر میباشد. برای دانستن دیدگاههای هر مجتهد، لازم است کتابهایی را که در مورد مسائل فقهی آن مذهب نوشته شده است، مطالعه نمود.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=810