تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1400/3/30 2021/6/20
اطلاعیه
توجه


بخاطر تغییر زیرساخت ها، زین پس، این سایت بروزرسانی نخواهد شد و تمامی فعالیت های علمی و فرهنگی کارگروه فضای مجازی حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد در سایت www.erfanabad.ir متمرکز خواهد بود.

لطفا از سایت جدید بازدید نمایید


تمامی سخنرانی ها و کتابهای چاپ شده استاد تنگلی و تمامی کلیپ های آموزشی منتشر شده و فایلهای صوتی کتب و دروس حوزوی، در سایت www.erfanabad.ir در حال آپلود شدن میباشداین سایت نیز بسته نخواهد شد و شما عزیزان میتوانید از مطالب گذاشته شده در آن استفاده نمایید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عقیده (ترکمنی)

تصویر کوچک شده
نام کتاب: عقیده

مؤلف: استاد الحاج عبدالرحمن آخوند تنگلی طانا

موضوع: بیان عقائد اهل سنت و الجماعت برای دوره های سنی کودکان و نوجوانان

توضیحات: در ادامه ی مطلب متن کتاب را میتوانید مشاهده نمایید.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

سؤال: مسلمان مو ثن؟
جواب: الحمد لله مسلمان من.
س: مسلمان ديب كما ديرلر؟
ج: مسلمان ديب الله تعالي دن جبرائيل عليه الصلاه و السلامنگ آرلغا دُشب محمد عليه الصلاه و السلام غا گترن ديننا اننب بوين آلن آدم‌غا ديرلر.
س: شول ديننگ اصل لري نچا در؟
ج: اُچ در.
اولقثي ايمان در.
اكنجثي اسلام در.
اچنجثي احسان در.
س: ايمان ديب ناما ديرلر؟
ج: ايمان ديب آلتي ذادني بلب دل بلن اقرار ادب يُرَك بلن اننمغا ديرلر.
س: اول آلتي ذاد ناما لر در؟
ج: اولقثي الله تعالي در.
اكنجثي فرشته‌لر در.
اچنجثي كتاب‌لر در.
دوردنجثي پيغمبرلر در.
باشنجثي قيامت در.
آلتنجثي قدر در.
س:الله تعالي ديب ناما ديرلر؟
ج: الله تعالي ديب جميع مخلوقات لرني يردن اوذي ننگ وجودي واجب بولن بر خالق بار در شونگا ديرلر.
س: شول الله تعالي ننگ ناچا واجب صفت‌ لري بار در؟
ج: اون اچ واجب صفت‌لري بار در.
باشثي سلبي در. ثگذثي ثبوتي در.
سلبي صفت‌لري بولر در.
اولقثي، الله تعالي قديم در يعني اوذي‌ننگ وجودي اچن اولي يوق در.
اكنجثي، الله تعالي باقي در يعني اوذي‌ننگ وجودي اچن آخري يوق در.
اچنجثي، الله تعالي هيچ نارثاگا (ذادغا) منگذيان دال در.
دوردنجثي، الله تعالي هيچ نارثاگا محتاج دال در.
باشنجثي، الله تعالي بر در يعني شريكي يوق در.
ثبوتي صفت لري بولر در.
اولقثي، الله تعالي هر نارثاگا قادر در.
اكنجثي، يغشي بولثن يمن بولثن همه ذادلرني الله تعالي اراده ادگوجي در اما يمن‌غا راضي دال.
اچنجثي، الله تعالي همه ذاد لرني بلگوجي در.
دوردنجثي، الله تعالي ديري در.
باشنجثي، الله تعالي همه ذادلرني اشدگوجي در.
آلتنجثي، الله تعالي گورگوجي در.
يدنجثي، الله تعالي كبلگوجي در.
ثگذنجثي، الله تعالي همه ذادلرني يوق‌دن بار ادگوجي در.
الله تعالي‌ني بو دنيادا گورب بولمذ مؤمن آدم‌لر جنت‌گا برن‌دا الله تعالي‌ني گورمك‌لگي حق در.
س: الله تعالي ننگ جائز صفت لري ناچا در؟
ج: بر در.
الله تعالي هر بر ايشي هالثا ادر هالمثا ادمذ.
س: الله تعالي ننگ مستحيل (بولملي دال) صفت لري ناچا در؟
ج: اون اچ در.
شول واجب صفت‌لرنگ ترث‌لري در.
الله تعالي‌ننگ جميع آدلري و صفت‌لري قديم در.
س: الله تعالي ننگ شول صفت لري باردغني نامادن بليارثنگ؟
ج: آي‌ني گن‌ني دوغرب بترب بر دمجا ثودن آدم‌لري يردب ثُنْك اَدِب اَت ادب دمر ادب ثِنگر ادب غِل ادب جان برب ثوذلَدِب گذدِرب‌در. شوهيلّي گنگ ايش‌لرني ادب‌در شون‌دن بليارن.
س: اول بر دمجا ثو اوذي دوربدر دينگدا بولميارمي؟
ج: يوق بولمذ. اگر اول بر دمجا ثو اوذي دورمكلگي بشريان بولثا اوللندا اولمذلگي هم بشرردي، اوللندا اولمذلگي بشرميار اوليار، اوذننگ دورماندگني الله تعالي‌ننگ دوردندگني شوندن بليارن.
س: فرشته‌لر ديگني نامالر در؟
ج: فرشته‌لر ديگني الله تعالي‌ننگ نورندن يردن ثيلغ‌لي بنده‌لري در. مدام الله تعالي‌ننگ خدمتندا بولرلر. هيچ الله تعالي‌ننگ بُيرغندن چقمذلر، ايمذلر، اچمذلر، ارلك خاتون لق اولردا بولمذ.
س:كتاب‌لر ديگني نامالر در؟
ج: كتاب‌لر ديگني الله تعالي‌ننگ دين يولني بلدرمك اُچن پيغمبرلر غا ايندرگن ثوذلري در مثل تورات، انجيل، زبور، قرآن. بولردن بشغا هم كوب كتاب ايندرب‌ در.
همه‌ثي اوذننگ اولقي ثوذلري در يعني مخلوق دال‌در همه‌ثي حق‌ در.
محمد عليه الصلاه و السلام‌غا قرآن گلندن ثونگ همه‌ثي قرآن بلن منسوخ بولن‌ در قرآن‌ دن ثونگ كتاب اينمذ محمد عليه الصلاه و السلام‌ دن ثونگ پيغمبر گلمذ تا قيامت‌غا چنلي محمد عليه الصلاه و السلام‌نگ شريعتي بلن عمل ادملي‌ در.
س: پيغمبرلر ديگني نامالر در؟
ج: پيغمبرلر ديگني الله‌ تعالي‌ننگ دوغري يولني بلدرمك اچن خلق‌لرغا ايبرگن بنده‌لري و ايلچي‌لري در.
س: پيغمبرلرنگ ناچا واجب صفت‌لري بار در؟
دورت واجب صفت‌لري بار در.
اولقثي پيغمبرلر زيرك و عقل‌لي در.
اكنجثي پيغمبرلر الله تعالي‌ننگ جميع بُيرق‌لرني خلق‌لرغا يترگن ‌در.
اچنجثي پيغمبرلر هيچ يلن ثوذلان دال‌در.
دوردنجثي پيغمبرلر همه گناه ايش‌لردن ثقلنن‌درلر.
پيغمبرلرنگ جائز صفت لري بولردر:
پيغمبرلر بذ كمين ايرلر، اچرلر، اوقلارلر اما آلا كمين، جذام كمين آدم لرنگ طبيعتي غچر يالي يمن كسل‌لر اولردا بولمذ.
پيغمبرلرنگ اولقثي آدم عليه السلام‌ در و آخرقثي محمد عليه الصلاه و السلام ‌در بولرنگ آرثندا پيغمبر كوب ثاني بلّي دال‌ در.
س: قيامت ديگني ناما در؟
ج: قيامت ديگني شو مخلوقات‌لرنگ همه‌ثي اولجك‌ در و ينا قيامت گُني همه‌ثي ديرلجك‌ در ميزان ترازو بلن اولرنگ گناه‌لرني ثواب‌لرني چكجك‌ در.
كافرلرنگ همه‌ثني، مسلمان‌لرنگ گناه‌لي لرني الله تعالي اوذ عدلي بلن جهنم‌گا ايبرجك‌ در گناه‌لي مسلمان‌لر عذابن چكب و ينا غتلجق‌ در اما كافرلرنگ همه‌ثي مدام اول جهنم‌دا غالجق‌در مسلمان لرنگ يغشي‌لر‌ني الله تعالي اوذ فضلي بلن جنت‌گا ايبرجك ‌در.
جنت و جهنم بارلغي حق ‌در، صراط كوفري‌ننگ بارلغي حق ‌در، حوض كوثر بارلغي حق‌ در، پيغمبرلرنگ و اولياءلرنگ شفاعتي حق‌در، قبردا عذاب بولجغي، مُنكَر نَكيرنگ سؤال سورجغي حق‌ در.
سؤال هم شودر:
ثننگ ربنگ كم در؟
ج: مننگ ربّم الله ‌در.
ثننگ ديننگ ناما در؟
ج: مننگ دينم اسلام ‌در.
ثننگ پيغمبرنگ كم ‌در؟
ج: مننگ پيغمبرم محمد عليه الصلاه و السلام در.
يغشي بولثنگ قبردا نعمت راحت بولجغي حق ‌در. يمن بولثنگ قبردا عذاب بولجغي حق‌ در.
س: قدر ديگني ناما در؟
ج: قدر ديگني شو مخلوقات‌لرنگ آرثندا بر ايش بولثا اول ها يخشي بولثن، ها يمن بولثن، اولي بولثن، كچي بولثن، الله تعالي ننگ تقديري بلن در.
حتي فرشته‌لر، شيطان‌لر، انسان‌لر، برآدم‌غا يغشي‌لق يا يمن‌لق ادجك بولب برلشثالر هم، الله تعالي قدر ادمثا ادب بلمذلر. هر ايشي اختيار ادمك بنده‌ننگ ايشي‌در اول ايشي يردمق الله تعالي ننگ ايشي‌ در.
س: اسلام ديب ناما ديرلر؟
ج: اسلام ديب الله تعالي‌ننگ بُيرن ايشلرنا بوين بَرب بُيرميان ايش‌لرندن غچمغا ديرلر.
س: اسلام نگ ركن‌لري نچا در؟
ج: باش در.
اولقثي «اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُه» ديمك‌ در معناثني بلب.
معناثي بو در:
آشكار بلر من عبادت ادر يالي ذاد يوق‌ در بر الله تعالي‌دن غيري و ينا آشكار بلر من محمد عليه الصلاه و السلام الله تعالي ننگ بنده‌ثي و ايلچثي در.
اكنجثي نماز اوقيمق ‌در.
اچنجثي مال‌دن زكات برمك‌ در.
دوردنجثي رمضان آي روزه تودمق ‌در.
باشنجثي طاقتي بولثا حج قلمق‌ در.
س: احسان ديگني ناما در؟
ج: احسان ديگني الله تعالي اچن خدمت ادمك در ثن اوني گوريان يالي بولب، ثن اوني گورمثنگ‌ دا اول ثني گوريان در.

تمت و لله الحمد و المنه
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم
تصویر اتفاقی
عکس یادگاری مهمانان خارجی با استاد تنگلی

عکس یادگاری مهمانان خارجی با استاد تنگلی

محوطه حوزه علمیه عرفان آباد

محوطه حوزه علمیه عرفان آباد

اعضای دارای بیشترین پیام
1 mohammad2
mohammad2
172
2 elyas 130
3 SAHABI 111
4 sahneh 91
5 gapist 56
6 neghab
neghab
30
7 nurahmed
nurahmed
25
8 alten 21
9 men 19
10 IBB
IBB
19
جدول اوقات شرعی