تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1400/3/30 2021/6/20
اطلاعیه
توجه


بخاطر تغییر زیرساخت ها، زین پس، این سایت بروزرسانی نخواهد شد و تمامی فعالیت های علمی و فرهنگی کارگروه فضای مجازی حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد در سایت www.erfanabad.ir متمرکز خواهد بود.

لطفا از سایت جدید بازدید نمایید


تمامی سخنرانی ها و کتابهای چاپ شده استاد تنگلی و تمامی کلیپ های آموزشی منتشر شده و فایلهای صوتی کتب و دروس حوزوی، در سایت www.erfanabad.ir در حال آپلود شدن میباشداین سایت نیز بسته نخواهد شد و شما عزیزان میتوانید از مطالب گذاشته شده در آن استفاده نمایید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عقیده (کریل) Акыйда

تصویر کوچک شده
نام کتاب: عقیده

مؤلف: استاد الحاج عبدالرحمن آخوند تنگلی طانا

مترجم: عبدالرحمن آخوند مروزی

موضوع: بیان عقائد اهل سنت و الجماعت برای دوره های سنی کودکان و نوجوانان

توضیحات: این کتاب با الفبای روسی و زبان ترکمنی (کریل) نوشته شده است. در ادامه ی مطلب متن کتاب را میتوانید مشاهده نمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم

Акыйда .

Совал - мусулманмы сен?
Җогап - элхамдулиллә мусулман мен.
Мусулман дийип киме диерлер? Мусулман дийип, Алла тагаладан Җеб-райыл алейхиссалату вессаламың аралы-га дүшип Мухаммет алейхиссалату весса-лама гетирен динине ынанып боюн алан адама диерлер.
Шол диниң асыллары нәчедир?
Үчдүр.
Биринҗиси имандыр.
Икинҗиси ысламдыр.
Үчүнҗиси ыхсандыр .
Иман дийип нәмә диерлер?
Иман дийип алты зады билип, дил билен ыкрар эдип, йүрек билен ынан-маклыга диерлер.
Ол алты зат нәмелердир?
Оввалкысы Алла тагаладыр.
Икинҗиси перишделердир.
Үчүнҗиси китаплардыр.
Дөрдүнҗиси пыгамберлердир.
Бәшинҗиси кыяматдыр.
Алтынҗысы кадардыр.
Алла тагала дийип нәмә диерлер?
Алла тагала дийип җемиг махлукатла-ры ярадан өзүниң вуҗуды ваҗып болан бир Халык бардыр шоңа диерлер.
Шол Алла тагаланың нәче ваҗып сыпатлары бардыр?
Он үч ваҗып сыпатлары бардыр. Бәши-си селбийдир. Секизиси субутыйдыр. Селбий сыпатлары булардыр: Оввалкысы Алла тагала кадымдыр ягны өзүниң ву-жуды үчин оввалы ёкдыр, икинҗиси Ал-ла тагала бакыйдыр ягны өзүниң вужу-ды үчин ахыры ёкдыр , үчүнҗиси Алла тагала хич нәрсәге ( зада ) меңзейән дәл-дир, дөрдүнҗиси Алла тагала хич нәрсә мәтәч дәлдир, бәшинҗиси Алла тагала бирдир ягны шерики ёкдыр.
Субутый сыпатлары булардыр:
Оввалкысы Алла тагала хер нәрсәге ка-дырдыр , икинҗиси ягшы болсун, яман болсун Алла тагала эрада этгуҗыдыр эм-
ма, ямана разы дәл, үчүнҗиси Алла та-гала хемме затлары билгуҗыдыр, дөрдүн-җиси Алла тагала диридир, бәшинҗиси Алла тагала хемме затлары эшитгуҗы-дыр, алтынҗысы Алла тагала гөргуҗы-дыр, единҗиси Алла тагала геплегуҗы-дыр, секизинҗиси Алла тагала хемме зат-лары ёкдан бар этгуҗыдыр. Алла тагала-ны бу дүнйәде гөрип болмаз муъмин адамлар җеннете баранларында Алла та-галаны гөрмеклиги хакдыр.
Алла тагаланың җайыз сыпатлары нәче-дир?
Бирдир. Алла тагала хер бир иши халаса эдер халамаса этмез.
Алла тагаланың мустахыйл (болмалы дәл) сыпатлары нәчедир?
Он үчдир. Шол ваҗып сыпатларың терслеридир .
Алла тагаланың җемийг атлары ве сыпатлары кадымдыр .
Алла тагаланың шол сыпатлары барды-гыны нәмеден билйәрсиң?
Айы, гүни догурып, батырып, бир дамҗа сувдан адамлары ярадып, сүңк эдип, эт эдип, дамар эдип, сиңир эдип, гыл эдип, җан берип, сөзледип, гездирипдир шу хи-ли гең ишлери эдипдир шондан билйәрин.
Ол бир дамҗа сув өзи дөрәпдир диеңде болмазмы?
Ёк болмаз. Эгер ол бир дамҗа сув өзи дөремеклиги башарян болса, улаланда өлмезлиги хем башарарды, улаланда өл-мезлиги башармаяр, өлйәр, өзүниң дөре-мәндигини Алла тагаланың дөреденди-гини шондан билйәрин.
Перишделер диени нәмелердир?
Перишделер диени Алла тагаланың ну-рундан ярадан сылаглы бенделеридир. Мыдам Алла тагаланың хызматында бо-ларлар хич Алла тагаланың буйругындан чыкмазлар, иймезлер, ичмезлер, әрлик,
хатынлык оларда болмаз .
Китаплар диени нәмелердир?
Китаплар диени Алла тагаланың дин ёлыны билдирмек үчин пыгамберлере ин-дерен сөзлеридир мисли: Төврат, Инҗийл, Зебур, Курьан ве башга хем көп китап индерипдир хеммеси өзүниң .............. оввалкы сөзлеридир ягны махлук дәлдир хеммеси хакдыр. Мухаммет алейхиссала-ту вессалама Курьан геленден соң хемме-си Курьан билен менсух боландыр. Курь-андан соң китап ийнмез, Мухаммет алей-хиссалату вессаламдан соң пыгамбер гел-мез. Тә кыямата ченли Мухаммет алей-хиссалату вессаламың шеригаты билен амал этмелидир.
Пыгамберлер диени нәмелердир?
Пыгамберлер диени Алла тагаланың догры ёлыны билдирмек үчин халклара иберен бенделери ве илчилеридир.
Пыгамберлериң нәче ваҗып сыпатлары бардыр?
Дөрт ваҗып сыпатлары бардыр.
Оввалкысы пыгамберлер зийрек ве акыллыдыр.
Икинҗиси пыгамберлер Алла тагала-ның җемийг буйрукларыны халклара ети-рендир.
Үчүнҗиси пыгамберлер хич ялан сөзлән дәлдир.
Дөрдүнҗиси пыгамберлер хемме гүнә ишлерден сакланандырлар.
Пыгамберлериң җайыз сыпатлары бу-лардыр: Пыгамберлер биз кимин ийерлер, ичерчер, укларлар эмма, ала кимин , җе-зам кимин адамларың тебигаты гачар ялы яман кеселлер оларда болмаз.
Пыгамберлериң оввалкысы Адам алей-хиссаламдыр ахыркысы Мухаммет алей-хиссаламдыр. Буларың арасында пыгам-бер көп, саны белли дәлдир.
Кыямат диени нәмедир?
Кыямат диени шу махлукатларың хем-меси өлҗекдир ве ене кыямат гүни ......... хеммеси дирелҗекдир , мизан терези би-лен оларың гүнәлерини, согапларыны чекҗекдир. Кәфирлериң хеммесини, му-сулманларың гүнәлилерини Алла тагала өз адылы билен җәхеннеме иберҗекдир. Гүнәли мусулманлар азабыны чекип ве ене гутулҗакдыр. Эмма, кәфирлериң хеммеси мыдам ол җәхеннемде галҗак-дыр. Мусулманларың ягшыларыны Алла тагала өз фазлы билен җеннете иберҗек-дир. Җеннет ве җәхеннем барлыгы хак-дыр, сырат көприниң барлыгы хакдыр, ховзы Көвсер барлыгы хакдыр, пыгам-берлериң ве өвлияларың шефагаты хак-дыр, габырда азап болҗагы, Мүңкер Некириң совал сораҗагы хакдыр. Совал хем шудыр:
Сениң раббиң кимдир?
Мениң раббим Алладыр.
Сениң диниң нәмедир?
Мениң диним ысламдыр.
Сениң пыгамбериң кимдир?
Мениң пыгамберим Мухаммет алейхис-салату вессаламдыр. Ягшы болсаң габыр-да ныгмат рахат болҗагы хакдыр, яман болсаң габырда азап болҗагы хакдыр.
Кадар диени нәмедир?
Кадар диени шу махлукатларың ара-сында бир иш болса, ол ха ягшы болсын, яман болсын, улы болсын, кичи болсын Алла тагаланың такдыры билендир. Хатта перишделер, шейтанлар, ынсанлар бир адама ягшылык я яманлык этҗек болып бирлешселер хем, Алла тагала кадар этмесе эдип билмезлер. Хер иши ыгтыяр этмек бендәниң ишидир ол иши яратмак Алла тагаланың ишидир.
Ыслам дийип нәмә диерлер?
Ыслам дийип, Алла тагаланың буйран ишлерине боюн берип, буйрмадык ишле-ринден гачмаклыга диерлер.
Ысламың рүкүнлери нәчедир?
Бәшдир:
Оввалкысы " Эшхеду эллә иләхе иллал-лаху ве эшхеду энне Мухаммеден абдуху ве ресулух" диймекдир манысыны билип , манысы будыр: Әшгәр билер мен ыбадат эдер ялы зат ёкдыр, бир Алладан гайры ве ене әшгәр билер мен Мухаммет алейхис-салату вессалам Алла тагаланың бендеси ве илчисидир.
Икинҗиси намаз окамакдыр.
Үчүнҗиси малдан зекат бермекдир.
Дөрдүнҗиси ремезан айы руза (ораза) тутмакдыр.
Бәшинҗиси такаты болса хаҗ кылмак-дыр.
Ыхсан диени нәмедир?
Ыхсан диени Алла тагала үчин хызмат этмекдир, сен оны гөрйән ялы болып, сен оны гөрмесеңде ол сени гөрйәндир.

تمت و لله الحمد
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم
تصویر اتفاقی
پایان مراسم

پایان مراسم

حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین نقشبندی

حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین نقشبندی

اعضای دارای بیشترین پیام
1 mohammad2
mohammad2
172
2 elyas 130
3 SAHABI 111
4 sahneh 91
5 gapist 56
6 neghab
neghab
30
7 nurahmed
nurahmed
25
8 alten 21
9 men 19
10 IBB
IBB
19
جدول اوقات شرعی