تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1400/3/30 2021/6/20
اطلاعیه
توجه


بخاطر تغییر زیرساخت ها، زین پس، این سایت بروزرسانی نخواهد شد و تمامی فعالیت های علمی و فرهنگی کارگروه فضای مجازی حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد در سایت www.erfanabad.ir متمرکز خواهد بود.

لطفا از سایت جدید بازدید نمایید


تمامی سخنرانی ها و کتابهای چاپ شده استاد تنگلی و تمامی کلیپ های آموزشی منتشر شده و فایلهای صوتی کتب و دروس حوزوی، در سایت www.erfanabad.ir در حال آپلود شدن میباشداین سایت نیز بسته نخواهد شد و شما عزیزان میتوانید از مطالب گذاشته شده در آن استفاده نمایید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدرر النضيده في نظم العقيده (ترکمنی)

تصویر کوچک شده
نام کتاب: الدرر النضيده في نظم العقيده

نام مؤلف: استاد الحاج عبدالرحمن آخوند تنگلی طانا

موضوع کتاب: ابیات سروده شده در مورد عقائد اسلامی اهل سنت و الجماعت

توضیحات: متن این کتاب در ادامه مطلب موجود میباشد.

بسمِ اللهِ الرَّحمَن الرَّحيمِ

اننغـــل خـالـقــــا اول بـــار بـــر در
قـديـم در بــاقـي در حـيّ بـصــر در
اشيـــدر آشـكـاري ســـرنـي دايـــم
بـلـر مـذكـــور مـا بــارثـن خــدايـم
كـلام تكـويـن ارر قـدرت صفاتــي
مقـدّس در آننــگ شــأنـي و ذاتــي
اراده ايـلثــــا هـــــر ممكـنــي‌ گـــا
گلـــر بــارا چكلـمـي مشكـلــي‌ گـا
گــرك دالــدر بيك الله‌غـا بـر شـئ
نظيـري دنگدشي بولمذ اوشول حـيّ
ملائـــك‌گـا اننغــــل اي مـسلمــان
يــردّي نـوري دن قـدرتـلي سبحـان
هــوس آرزوثي بولمــذ اكل شـُـربـا
بـويـن غـويغــوجـــدر درگـاه قُـربـا
ننــر ديمك‌ لگنـگ دوغـري نـمـادا
ارر ذاكـــر مـــدام ربُّ الــعـبـــــادا
كتاب‌ لرغـــا انــن حـق در تمـامـي
شـريـعت بـذلـــرا طنگـري پـيـامــي
ولـي قـرآنـمـــذ نـسـخ ادّي كل‌ ني
هــدايــت ايلـــدي بـذلرگا يـول‌نـي
نبي‌ لـــرگـا اننغــل ثـانـي كـوب در
صـفــي در اوّلــي هـمـــاگــا اب در

محمـّــد ختمـي در خيـــر الخـلايـق
رسـل‌لـــرســـروري مظهــرحقـايـق
نبـي كوب در اولرننگ ثاني مجهول
عــددلـرنـي ادنـگ الـله‌ غـا مـوكول
صــدق تبليــغ فــطانت در صفــاتـي
بـولـــر معصــوم ابــد بولمذ عصاتي
قيــامــت‌غــا اننغـــل اي مسلمـــان
گلــر شك ثــذ اونگدن يوم حسبان
اولــر جاندارلــرنگ بارچثـي بــردن
يمشغـــادن چقـــر ديــرلثـا گـوردن
حشــر خــوفــا دشــر بارچـــا ارنلـر
فقــط اوذنــي دلار اونــي گــورنلـر

محمـّــد غيـغــــرر وا امّتـــا ديـــب
شفـاعتچــي بــولـــر يا ربّنـــا ديـب
دشـــر كافـــر مدامـي لــق عـــذابـا
مسلمـانــي چكـــر آنگثــاد حسـابــا
عــدل ميـــزان بلــن اعمـال چكلــر
ثـوابــي كــوب گلــن كـوثـر يقي‌لر
ثونــدن كــوثرنـگ كم ايلثــا نـوش
جــزم بل ثوثمـذ اول صاحب هـوش
تـــرازودا گنـــاه كان گلثـــا اي يار
خدايــم گچمثــا چـن مشكلنگ بار
جهنّــم‌دا غـُـريلن غِــل صــــراط‌دن
گچيــرلــر ثــذلــري اول متـن اودّن

قيامــت‌دن اوذول قبـــرنــگ اذاثـن
گــوررثن بــد عمل‌لــرننگ جـزاثن
گلــر منكـر نكيــر ثــورغچي ثنـدن
كمــا امّت كمــا غُـل هيثـي دينــدن
جوابـن دوغري بـرثنگ اي سرافراز
ادر جنـّـت درن ثــذلــــر اچـــن باز
اننغـــل ثـــن قـدرغـــا اي مسلمــان
فعــل‌لــــر بـارثــي تقديـــر رحمـان
يمــن يغشي عمــل ايــركي يذو در
بوذلمـذ ايدْگِمذ پس حكمي شو در
شياطيــن انس و جــن بارچــا فرشته
غـِـرب بلمـــذ اولــر بــرلشـثا رشتــه

بــلا تقديــر تـكان اورمــذ يلــك‌لر
نچـك دوران اورر ابــر و فلــك‌لـر
جبـــر دا در فعــالي بنـ‌ـده اي يــــار
خــدا خلقــي بشــر كسبي غوشليـار
اننغـــل جنّتـــا فـضلـــي خـــــدا در
تــوكنمــــذ نعمتــي بـي‌انتهـــــا در
ابــد در خــوشلغي انــواع هوذيــري
غـوچرلر كيف ادب اول حور غيذي
يــوقــرقي لــــذّتي ديــدار خـدا در
يــذن گــورمك نهــايت اشتــها در
اننغــل دوزخـا حــــــق در عـــذابي
ثولمـــذ جــاودان كــوب در عقابي

رســول معراجـي حــق گورا بلن در
اويالـــق‌دا عجب سيــــري قلــن در
كـــرامت حـــق ارر بــل اوليــاء دن
بـولـــر ثيلـــغ ولي‌لــرگا خــــدا دن
نبــي‌دن ثونـگ غوي بل بوبكـــرني
اكنجي در عمــر آيـغــل ذكـــرنـي
اچنجي‌نـي بلنــگ عثمــان ســــرور
علـي دوردنـجثــي كـــرّار حيــــدر
بــذا نعمان امامــي فـــرع ديـــن در
ابــوحـنيفـا فقيهـــي تـابـعيـن در
ابو منصـــور محمـّــد ماتـــريــــدي
اصــول بشــدغمــذ ايمان مريـــدي

طــريقت‌دا نقشبنــدي مــــرام مــــذ
هــدايت حلقــه‌ثي آرزولي كام مـذ
عقـائـــد بلمگـــن ايمـاني كـــم در
عمل هــر چنــد ادر نقصـاني جم در
خـــداونـــدا كريـمـــو مهــربـانـــم
عمــل ايمـانـمـــذ ثـن ايـلا سـالـــم


تأليف: عبدالرحمن آخوند تنگلي
10/2/1371 هجري شمسي
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم
تصویر اتفاقی
سخنرانی استاد تنگلی در سالگرد جلسه رضوان

سخنرانی استاد تنگلی در سالگرد جلسه رضوان

داخل کعبه شریفه

داخل کعبه شریفه

اعضای دارای بیشترین پیام
1 mohammad2
mohammad2
172
2 elyas 130
3 SAHABI 111
4 sahneh 91
5 gapist 56
6 neghab
neghab
30
7 nurahmed
nurahmed
25
8 alten 21
9 men 19
10 IBB
IBB
19
جدول اوقات شرعی