گوشت جوجه تيغي و خارپشت مكروه تحريمه است يا تنزيهه؟ با تشكر.

درخواست شده توسط 202 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 17-Sep-2011 20:43

گوشت جوجه تيغي و خارپشت مكروه تحريمه است يا تنزيهه؟ با تشكر.

*
گوشت جوجه تیغی و خارپشت در فقه احناف حرام میباشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : https://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=2891